Home | IndiaNest | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact | Share this Page!


caOnalsa

mau#ya pRYz 
khanaI  
kivata na[- 
  kivata saUcaI 
kaya-Saalaa 
kOSaaoya-  
ica~–laoK 
dRiYTkaoNa 
naR%ya  
inabanQa  
dosa–prdosa 
pirvaar 
baccaaoM kI duinayaa  
Bai@t–kala Qama- 
rsaao[-  
laoKk 
vyai>%va  
vyaMgya  
ivaivaQaa  
saMsmarNa 
saRjana 
saaih%ya kaoYa 
 

 

 

baa^laIvauD AaOr ANDrvalD- ko sambanQa

ABaI qaaoD,o hI idna phlao ek ihndI caOnala ko ek Kasao laaokip`ya kaya-Ëma maoM saMjaya d<a Apnao maasaUimayat ko AcCo Kasao AiBanaya ko saaqa Apnao SauBaicantkaoM AaOr pirjanaaoM ko saaqa baD,I baD,I baataoM AaOr AadSaao-M ko saaqa maaOja,Ud qaa. ]sanao dSa-kaoM kao lagaBaga yakIna idlaa hI idyaa qaa ik baa^mbao blaasT ko maamalao maoM ]nako ivaraoiQayaaoM nao ]nhoM fMsaayaa qaa‚ Anyaqaa saunaIla d<a jaOsao sajjana ipta ka pu~ eosaa kOsao kr sakta hOÆ

ikntu yao saara AiBanaya Qara ka Qara rh gayaa jaba maharaYT/ puilasa nao saMjaya d<a AaOr ANDrvalD- Da^na CaoTa SakIla ko saaqa ]sakI baatcaIt ko Top jaarI ikyao. yah bahut caaOMka donao vaalaa Top qaa. [sa Top maoM bahut sao iflmaI isataraoM‚ inado-SakaoM‚ inamaa-taAaoM ka ija,Ë AaOr baatcaIt hO. AKbaaraoM AaOr TIvaI caOnalaaoM ko samaacaaraoM maoM bahut saI AavaSyak kaT CaMT ko baad [nhoM p`stut ikyaa hO‚ Anyaqaa [nTrnaoT pr jaarI AnasaonsaD- AsalaI Top maoM tao kdya- gaailayaaoM kI Barmaar ko saaqa yah baatcaIt AarMBa hu[- hO. pUrI Top maoM saMjaya d<a Wara [na Baa[-yaaoM kI strhIna jaI hjaUrI BarI pD,I hO. QamaikyaaoM tqaa Apnao p`itiWnWyaaoM kI h%yaa kI kamanaa [sa Top maoM sauna kr [sa iflmaI duinayaa ko p`it jaugauPsaa jaagatI hO.

yah Top nahIM bailk baa^laIvauD ko ek doSad`aohI phlaU sao nakaba ]tarnao kI SauÉAat hO ik kOsao yah iflmaI AiBanaota‚ inado-Sak‚ inamaa-ta [na ku#yaat Da^na AaOr kiqat Baa[-yaaoM ko Aagao naak rgaD,to hOM AaOr fa[-naonsa ko ilayao [na pr inaBa-r krto hOM yaa kOsao [nasao sambanQa rKto hOM AaOr [nakI sahayata krto hOM. AiBanaoi~yaaM BaI [na karnaamaaoM maoM pICo nahIM hOM‚ vao BaI Apnao iflmaI Aist%va kI rxaaqa- tqaa Apnao kOiryar ko ilayao [na tqaakiqat Baa[-yaaoM kI paTI-ja, maoM iSarkt krtI hOM.

ek saBya pirvaar sao tallauk rKnao vaalaa‚ saunaIla d<a jaOsao sajjana rajanaota ka pu~‚ ihndI iflmaaoM ka hIrao [sa str pr ]tr sakta hO‚ tao vah Apnao dSa-kaoM ko saamanao @yaa AadSa- rKogaaÆ

@yaa yah ]saI BaartIya iflmaI ]Vaoga ka caohra hO jaao kBaI AcCI samaajaaonmauK iflmaoM banaata qaa‚ Aaja hr dUsarI iflma ANDrvalD- pr banatI hO. 'vaastva' jaOsaI iflma ko inado-Sak mahoSa maaMjarokr @yaa p`stut kroMgao‚ CaoTa SakIla jaOsao ku#yaat ApraQaI ko jaIvana pr iflma banaa kr jaOsaa ik ]nakI Top kI ga[- baatcaIt maoM ]llaoK huAa hO. @yaa yahI vajah hO ik iflma ]Vaoga Apnaa mah%va Kao rha hO.

halaaMik Aba BaI kuC bahut AcCo inado-Sak‚ AiBanaota AaOr inamaa-ta hOM jaao [na tqaakiqat Baa[-yaaoM kI QamaikyaaoM kao sahto‚ ]poixat krto Apnao balabaUto pr AcCo maUlyaaoM kI iflmaoM banaato hOM. pr yahI hala rha tao iflmaI ]Vaoga pr ek idna ANDrvalD- ka vaca-sva hao jaayaogaa.

gaulaSana kumaar kI h%yaa‚ rakoSa raoSana pr p`aNaGaatk hmalaa‚ AaimarKana kao imalaI QamaikyaaM @yaa [saI baat kI Aaor saMkot nahIM krtIMÆ

khaÐ ek Aaor paikstanaI raYT/pit janarla mauSa-rf‚ da}d AaOr ]sako saaiqayaaoM ko paikstana maoM haonao kI baat kao nakarto Aae hOM‚ khaÐ yao BaartIya iflmaI isataro kMracaI maoM CaoTa SakIla sao maja,o sao sampk- krto hOM AaOr paOna GaNTo tk baatcaIt krto hOM.

Baart ko duSmanaaoM maoM pD,aosaI doSa tao hO hI ikntu Baart Apnao hI BaItr iktnao saaro doSad`aohI iCpae baOza hO‚ AaOr vaao BaI vao laaoga jaao BaartIya isanaomaa ko maaQyama sao svayaM kao janata ko saamanao naayak ko $p maoM p`stut krto hOM. baa^mbao blaasT ko baad saMjaya d<a nao Aba kao[- ksar nahIM CaoD,I hO svayaM kao ' Klanaayak ' khlavaanao maoM AaOr Apnao Balao ipta ka naama imaT\TI maoM imalaanao maoM. 

manaIYaa kulaEaoYz
jaulaa[- 31‚ 2002

Image courtesy Filmfare

Top
 

 

mau#apRYz . khanaI . kivata . kaya-Saalaa . kOSaaoya- . dRiYTkaoNa . naR%ya . inabanQa . dosa–prdosa
pirvaar. bacapna . Bai@t–kala Qama- . rsaao[- . laoKk . vyai>%va. vyaMgya . ivaivaQaa . saMsmarNa . saRjana . saaih%ya kaoYa 

Home | IndiaNest | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact

(c) HindiNest.com – All Rights Reserved

Contact : manisha@hindinest.com